Sản phẩm

tekka don

100.00€

chirashi sushi

115.00€

M4 kani maki

30.00€

unakyu maki

50.00€

M2 tekka maki

30.00€

M1 sake maki

35.00€

mango maki

75.00€

sake kawa maki

50.00€

crunch roll

50.00€

ume sushi

65.00€

sushi C

55.00€

sushi B

45.00€

sushi A

35.00€

N3 mango

20.00€