SUSHI CUỘN TRUYỀN THỐNG

M4 kani maki

30.00€

unakyu maki

50.00€

M2 tekka maki

30.00€

M1 sake maki

35.00€